Home » Przetargi » Zapytanie ofertowe nr 11287

Zapytanie ofertowe nr 11287

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Protokół wyboru oferty:

PROTOKÓŁ

Zmiany w treści zapytania ofertowego:

 1. Harmonogram realizacji zamówienia: było 1 październik 2019 do 30 kwietnia 2022, jest 1 maja 2019 do 30 listopada 2021.
 2. Termin składania ofert: było 23 listopada 2018, jest 27 listopada 2018.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

DPK System Spółka z o.o.

Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
NIP: 683 208 02 60
REGON: 122717858
tel. 12 278 48 91, fax wew. 202
e-mail: office@dpksystem.pl

OSOBA DO KONTAKTU

Jacek Kołaczek
tel. 12 278 48 91 w.215, mobile 600 010 507
e-mail: jacek@dpksystem.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Sposób ponoszenia wydatków jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji.

Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

8 listopada 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do dnia 27 listopada 2018 23 listopada 2018 r. do godz. 17:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o.  poprzez dowolną z poniższych form: 

Poczta tradycyjna:
DPK System sp. z o. o., Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka

Poczta elektroniczna:
office@dpksystem.pl

Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki nr 1 i 2 powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.

Osobiście:
DPK System sp. z o. o, Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 11287,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Symulacja i optymalizacja przejazdów pociągów dla przewozów na poszczególnych trasach.

Celem projektu jest opracowanie optymalizacyjnych algorytmów matematycznych i ich implementacja w graficznym środowisku informatycznym pozwalającym na symulację przejazdów pociągów na podstawie teoretycznych parametrów trasy (klasa szlaku, profil linii, itp.) i pociągu (masa brutto, prędkości maksymalnej pojazdu, % masy hamującej, itp.) oraz  symulacja rozkładu jazdy dla wskazanej linii obsługiwanej przez przewoźnika i dostarczenie takiego narzędzia operatorom kolejowym.

Szczegółowe zadania do realizacji:

1a. Opracowanie formularzy/narzędzi do określenia parametrów linii kolejowej oraz parametrów zakładanych pociągów. Narzędzia powinny umożliwiać opisanie wszystkich parametrów linii mających istotny wpływ na przejazd pociągu  np. trasa, miejsca i czas postoju na stacjach pośrednich , klasa szlaku kolejowego, rodzaj trakcji, krzywizny toru, systemu sterowania ruchem pociągu (zarówno urządzenia pokładowe jak i przytorowe). Użytkownik powinien móc określić wszystkie wymagane parametry pociągu np. skład pociągu, typ taboru, liczba wagonów, masa pociągu, moc trakcyjna, %masy hamującej.

1b. Opracowanie algorytmów optymalizacyjnych do projektowania rozkładu jazdy pociągów na wybranych trasach wg zadanych kryteriów np. minimum zużycia energii, minimalny czas przejazdu oraz ograniczeń uwzględniających w szczególności parametry szlaku kolejowego/toru oraz pociągu.

1c. Opracowanie reguł określających prawidłowość zaprojektowanych pociągów – system konfliktów, który w pracy manualnej będzie wspierał użytkownika ostrzegając go przed popełnieniem błędu.

2. Projektowanie obiegów pojazdów trakcyjnych z wykorzystaniem narzędzi optymalizacyjnych.

Celem projektu jest opracowanie optymalizacyjnych algorytmów matematycznych, które będzie można zaimplementować w narzędziu informatycznym pozwalającym na optymalne ułożenie obiegów pojazdów trakcyjnych, jak również składów wagonowych i dostarczenie takiego narzędzia operatorom kolejowym. Obiegowanie pojazdów trakcyjnych będzie umożliwiać tworzenie optymalnego planu pracy dla pojazdów trakcyjnych na określony dzień jak też planować przejścia z poszczególnych obiegów w ramach tygodniowych i miesięcznych cykli pracy lub w innych zdefiniowanych okresach.

Szczegółowe zadania do realizacji:

2a. Opracowanie zestawu słowników danych wsadowych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania obiegów pojazdów trakcyjnych. Należą do nich miedzy innymi :

 • zdefiniowane miejsca obsługi serwisowej taboru, gdzie pojazdy w wymaganym reżimie czasowym muszą zostać poddane przeglądom
 • wyznaczone normy czasu przyjęcia i zdania pojazdu trakcyjnego w zależności od lokalizacji (warunków stacyjnych ) oraz rodzaju taboru.
 • Wyznaczone normy czasu wykonania przeglądu w zależności od jego rodzaju i zakresu wykonywanych czynności
 • Baza danych pociągów występujących w rozkładzie jazdy obsługiwanych taborem przewoźnika
 • Baza danych pojazdów przewoźnika z podziałem na rodzaje i serie pojazdu trakcyjnego .

2b.  Opracowanie algorytmów optymalizacyjnych przeznaczonych do projektowania obiegów pojazdów trakcyjnych dla przewoźników pasażerskich zarówno w przedsiębiorstwach komunikacyjnych samorządowych (o zasięgu lokalnym), jak i  przedsiębiorstw o charakterze ogólnokrajowym, a nawet globalnym.

W funkcji kosztu należy uwzględnić m.in.:

 • minimalizacja liczby pojazdów trakcyjnych do obsługi danego rozkładu jazdy
 • maksymalizacja czasu pracy między kolejnymi przeglądami
 • maksymalizacja liczby przejechanych kilometrów przez pojazdy trakcyjne w ramach czasu pracy miedzy kolejnymi przeglądami
 • minimalizacja przebiegów pustych
 • poziom bezpieczeństwa przejść pojazdów na stacjach.

3. Konstruowanie i optymalizacja zmian roboczych dla pracowników drużyn pociągowych.

Celem projektu jest opracowanie algorytmów matematycznych i ich implementacja w środowisku informatycznym pozwalającym na optymalne ułożenie zmian roboczych dla pracowników i dostarczenie takiego narzędzia operatorom kolejowym. Narzędzie optymalizacji zmian roboczych będzie umożliwiać tworzenie optymalnego zestawu zadań dla pracowników na określony okres rozliczeniowy.

Szczegółowe zadania do realizacji:

3a. Opracowanie zestawu słowników danych wsadowych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania zmian roboczych dla pracowników drużyn trakcyjnych i konduktorskich. Należą do nich miedzy innymi :

 • Zestawienie obiegów pojazdów trakcyjnych
 • Baza danych pociągów występujących w rozkładzie jazdy obsługiwanych drużynami pociągowymi przewoźnika
 • Zestawienie prac pozapociągowych na pojeździe (manewry) i bez pojazdu (pasażer, pogotowie)
 • Definicje uprawnień niezbędnych do wykonania pracy opisanej w zmianie roboczej

3b. Opracowanie algorytmów optymalizacyjnych przeznaczonych do projektowania zmian roboczych dla przewoźników pasażerskich zarówno w przedsiębiorstwach komunikacyjnych samorządowych (o zasięgu lokalnym), jak i  przedsiębiorstw o charakterze ogólnokrajowym a nawet globalnym.

W funkcji celu należy uwzględnić miedzy innymi:

 • minimalizacja liczby zmian roboczych do obsługi danego rozkładu jazdy
 • minimalizacja czasu przejazdów pasażerem
 • minimalizacja czasu nieefektywnego (przejścia, pogotowia, oczekiwanie na stacji zwrotnej, itp.)

W ograniczeniach należy uwzględnić miedzy innymi konieczność nabycia uprawnień przez zespół drużyn pociągowych.

3c. Opracowanie reguł określających prawidłowość zaprojektowanych obiegów – system konfliktów, który w przypadku działań optymalizacyjnych będzie wspierał ten proces poprzez wyznaczanie granic poprawności działania algorytmu, natomiast w pracy manualnej będzie wspierał użytkownika ostrzegając go przed popełnieniem błędu.

4. Projektowanie harmonogramu przeglądów pojazdów na poziomie P1 – P5 z uwzględnieniem obiegów oraz bieżących przebiegów pojazdów trakcyjnych.

Celem projektu jest opracowanie algorytmów matematycznych, które będzie dało się zaimplementować w narzędziu informatycznym pozwalającym na zaprojektowanie i bieżącą aktualizację planu przeglądów i napraw pojazdów umożliwiającą nadzór nad prawidłową gospodarką taborem w przedsiębiorstwie i dostarczenie takiego narzędzia operatorom kolejowym. Algorytmy powinny zakładać zarówno wykorzystanie dostępnych danych jak i przewidywać scenariusze pracy pojazdów w przedsiębiorstwie i w perspektywie dokonywać autokorekty własnych obliczeń.

Szczegółowe zadania do realizacji:

4a.Opracowanie narzędzi do definiowania wartości progowych dla poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw pojazdów trakcyjnych w odniesieniu do serii a nawet konkretnego egzemplarza taboru. Wartości te to:  czas pracy pojazdu od ostatniego przeglądu lub ilość przejechanych kilometrów.

4b.Opracowanie algorytmów optymalizacyjnych do projektowania harmonogramu przeglądów i napraw pojazdów w trybie krótkoterminowym (miesiąc) oraz długoterminowym (rok). Plan przeglądów musi uwzględniać zadane parametry w tym w szczególności:

 • wyznaczone w obiegach miejsca i terminy realizacji przeglądów krótkoterminowych
 • czas pracy i ilość kilometrów wyliczone na podstawie obiegu
 • zerowanie licznika czasu i kilometrów dla serwisu niższego stopnia podczas wykonania przeglądu wyższego stopnia
 • korekta wyliczeń na podstawie danych rzeczywistych uzyskanych z urządzeń pomiarowych na pojazdach lub zgłoszeń maszynistów
 • szacowanie na podstawie danych statystycznych w przypadku braku obiegów
 • uwzględnienie możliwości technicznych punktów napraw (ograniczenie stanowisk pracy na których możliwy jest serwis.

Oferent zobligowany będzie również do dostarczenia Zleceniodawcy, w ramach każdego ze sformułowanych zagadnień którego realizację oferuje, przedprojektowej dokumentacji zawierającej:

 1. Opis planowanych do rozwiązania zagadnień technologicznych. (do 7.000 znaków).
 2. Opis prac przewidzianych w ramach podjętego zadania. (do 7.000 znaków)
 3. Opis efektu końcowego każdego zadnia – „kamienia milowego” (do 1.500 znaków)
 4. Opis ryzyk/zagrożeń dla każdego z zagadnień. (do 2.000 znaków)

Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do 7.12.2018r.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od 1 maja 2019 do 30 listopada 2021 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach:

 1. Opracowanie teoretyczne przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę.
 2. Testy, weryfikacja i dopracowanie przedmiotu zamówienia na środowisku testowym przygotowanym przez Zamawiającego.
 3. Testy weryfikacja i poprawki przedmiotu zamówienia na rzeczywistym środowisku produkcyjnym.

Szacowany termin realizacji zamówienia został ustalony, w oparciu o założenie, że Zamawiający podpisze umowę o dofinansowanie najpóźniej w sierpniu  2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki.

Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

WARUNEK 1 – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYKONAWCY

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

WARUNEK 2 – BRAK POWIĄZAŃ

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

WARUNEK 3 – DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PRAC B+R

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę w obszarze przedmiotu zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie.

WARUNEK 4 – ZASOBY KADROWE

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zasoby kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i wskaże w ofercie informację o tych zasobach: dane członków zespołu: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu.

Zespół badawczy będzie składał się z minimum 4 pracowników, z których minimum jeden posiada tytuł profesora, 2 posiada stopień doktora a 1 stopień magistra w dziedzinach adekwatnych do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w przedmiocie zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego część oferty.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

240 dni od terminu składania ofert

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY

Oferty powinny zostać sporządzone na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) na każdy z 3 przedmiotów zamówienia opisanych w sekcji 8 (OPZ) osobno.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP),
 2. Wycenę wszystkich usług,
 3. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 4. Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach oferty,
 5. Wykaz zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 6. Cenę całkowitą netto i brutto usługi,
 7. Okres realizacji przedmiotu oferty,
 8. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email),
 9. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERTY, ZASADY PUNKTACJI

Oferty będą oceniane dla każdego z czterech zadań oddzielnie wg następującego kryterium: Cena 100%.
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:

Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia na realizację zadania Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów dla tego zadania.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. zamówienia.
 3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
  • uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
  • obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
  • okoliczności siły wyższej,
  • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
  • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 5. Warunki płatności za usługi będące przedmiotem zamówienia zostaną ustalone na etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 6. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

Jacek Kołaczek
Prezes Zarządu

Załączniki:

 1. Nr 1. Formularz oferty
 2. Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 3. Nr 3. Projekt istotnych postanowień Umowy
 4. Oryginalna treść zapytania
 5. Odpowiedź na pytania do ogłoszenia 11287 – baza konkurencyjności
SEARCH
LANGs