Home » Przetargi » Zakup Licencji Oprogramowania

Zakup Licencji Oprogramowania

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1191937

Status ogłoszenia

Zakończone

PROTOKÓŁ

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k. poprzez dowolną z poniższych form: 
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres office@dpksystem.pl
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej,
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1191937.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@dpksystem.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 883 315 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych licencji oprogramowania na potrzeby zespołu programistów przygotowującego środowisko do implementacji algorytmów optymalizacyjnych w ramach Projektu POIR.01.01.01-00-0952/18.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa licencji oprogramowania, które będzie służyło zespołowi programistów do zbudowania środowiska informatycznego do implementacji algorytmów optymalizacyjnych przygotowanych przez zespoły badawcze B+R Podwykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych licencji oprogramowania:
1. Visual Studio Proffessional 2017 – 7 licencji
2. Pakiet DevExpress DXperience — 7 licencji
3. MSSQL Server 2017 Standard 
4. SQL USR CAL (10 licencji)
5. Win SRV CAL (10 licencji)

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 31 lipca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dostawy licencji Oprogramowania dopuszczone będą wszystkie podmioty uprawnione przez Producenta Oprogramowania będącego przedmiotem transakcji do sprzedaży jego licencji.

Wiedza i doświadczenie

Powyższy warunek w stosunku do dostawcy Oprogramowania Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę sprzedaży licencji Oprogramowania takiego jak w niniejszym postępowaniu lub innego Oprogramowania deweloperskiego.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja finansowa jest dobra i posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się całkowity koszt dostawy licencji wg wykazu w ust 1. Lit a i b w rozdziale 8 (OPZ).

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM SP. Z O.O.

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

600010507

NIP

6832080260

Tytuł projektu

Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0952/18-00

SEARCH
LANGs