Home » Systemy informatyczne » Trans ERP » Zarządzanie finansami

 

Zarządzanie finansami i prowadzenie księgowości przy odpowiedniej skali biznesu przestaje być traktowane jako obowiązek nakładany przez państwo, a okazuje się bezcennym źródłem informacji, które otwierają przed firmą nowe perspektywy. System Trans ERP z jednej strony ułatwia prowadzenie księgowości według norm rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem częstych zmian w polskim prawie. Z drugiej – dostarcza danych do analiz finansowych, zarówno w aspekcie historycznym,
jak i o charakterze prognoz.

System Trans ERP przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Program umożliwia kompleksową obsługę procesów księgowych firmy w zakresie ewidencjonowania i księgowania dokumentów, sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących i okresowych oraz przygotowywania prognoz finansowych.

Oprócz narzędzi opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości Trans ERP dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania i dekretacji dokumentów. Ewidencjonowane w systemie dokumenty na podstawie informacji w nich zawartych mogą być automatycznie dekretowane za pomocą schematów księgowych. Księgowanie dokumentów odbywa się dwuetapowo, z wykorzystaniem bufora księgowań i dziennika księgowań. Bufor i dziennik księgowań mogą być podzielone na subdzienniki. Obroty i salda kont wynikające z dokonanych księgowań da się analizować z uwzględnieniem zapisów z bufora księgowań. Na podstawie obrotów i sald można sporządzać bilans, rachunek zysków i strat oraz szereg innych zestawień definiowanych przez użytkownika. Zgromadzone w ten sposób informacje są również podstawą do automatycznego przygotowywania rozliczeń podatku dochodowego CIT lub PIT.

Na podstawie zarejestrowanych faktur zakupu i sprzedaży system automatycznie sporządza deklaracje i e-deklaracje VAT-7 i VAT-UE. Podatek VAT może być automatycznie rozliczany z uwzględnieniem szczególnych momentów podatkowych, ustalanych metodą memoriałową lub kasową. Rozliczenie podatku naliczonego może być realizowane w oparciu o wskaźnik struktury sprzedaży.
W systemie Trans ERP funkcjonują mechanizmy opisu kontrolingowego, które dają podstawy do analizy kosztów i przychodów związanych z wykonaniem określonych zadań. Funkcjonalność tę realizuje się za pomocą definiowalnych elementów wykorzystywanych przez użytkownika w opisie dokumentów ewidencjonowanych w systemie. Opis kontrolingowy może być wyrażony jako kwota, ilość, czas, data, godzina, wartości numeryczne czy opis tekstowy. W połączeniu z mechanizmem podzielników kosztów opis kontrolingowy może również stanowić płaszczyznę gromadzenia informacji niezbędnych do analizy i właściwego rozksięgowania kosztów i przychodów według rodzaju, zleceń, projektów, a w przypadku pracy eksploatacyjnej również z wykonywanych linii, pracujących pojazdów itp.

Trans ERP ewidencjonuje i raportuje wszystkie operacje gospodarcze oraz tworzy dokumenty związane z kontrolą rozrachunków i prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami, pracownikami i urzędami. Zadaniem modułu Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie.  System zapewnia również pełną obsługę rozrachunków w walutach obcych łącznie z automatycznym obliczaniem różnic kursowych i wyceną bilansową. Działania w tym obszarze wspomagane są mechanizmami współpracy z bankowością elektroniczną.

Kontrola rozrachunków i płynności finansowej wspomagana jest przez mechanizm Preliminarza, który na podstawie zgromadzonej gotówki oraz terminów płatności należności i zobowiązań pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości.

W systemie dostępne są mechanizmy wspomagające procesy zarządzania środkami trwałymi, wyposażeniem i niematerialnymi składnikami majątku trwałego. Wspomaganie realizowane jest zarówno w aspekcie finansowym poprzez mechanizmy kontroli wartości składników majątku i obliczania odpisów amortyzacyjnych (metodą liniową, degresywną, jednorazową lub dowolną), jak i w aspekcie niefinansowym poprzez określenie i kontrolę miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych oraz planowanie i kontrolę realizacji różnych zadań do wykonania (przeglądów, konserwacji itp.)

SEARCH
LANGs