Home » Systemy informatyczne » Trans ERP » Obsługa kadr

Kadra zarządzająca powinna dysponować narzędziami maksymalnie upraszczającymi formalną obsługę procesu kadrowo-płacowego, aby móc skupić się na procesach takich jak coaching.
Program Trans ERP stanowi wszechstronne rozwiązanie dla działu HR, które wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie zatrudniającej od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

System Trans ERP odwzorowuje dowolne struktury organizacyjne. Jego rozbudowana ewidencja osobowa pozwala na zapisywanie informacji takich jak: dane personalne osób zatrudnionych na etat lub w ramach umowy cywilnoprawnej, zasady wynagradzania, ustawienia obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również dane podatkowe. Program posiada mechanizm „zapisów historycznych” umożliwiający zachowanie historii wprowadzanych danych i modyfikacji ważnych dla pracownika działu kadr i płac. W systemie pozostaje informacja o dotychczasowej i aktualne  zawartości pola oraz dacie zmiany zapisu.

System Trans ERP realizuje kompleksową rejestrację czasu pracy i rozliczanie nieobecności. Pozwala też m.in. na zmianę tytułu ubezpieczenia w trakcie miesiąca, automatyczne generowanie dwóch deklaracji RCA
i korygowanie naliczonych nieobecności. Aplikacja współpracuje z programem Płatnik (do którego można eksportować wszelkie deklaracje)
i z dowolnymi rejestratorami czasu pracy, a także umożliwia eksport przelewów w dowolnym formacie przyjmowanym przez systemy bankowe. Podsystem płacowy pozwala nie tylko na rozliczanie etatów czy umów zleceń, lecz także na udzielanie długoterminowych pożyczek
i zaliczek na poczet wynagrodzenia.
Umożliwia również realizację dodatkowych wypłat. Standardowe funkcje obejmują m.in. sumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego.

Mechanizm cech daje swobodę w definiowaniu dodatkowych pól, np. do kartoteki pracownika, składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Z pracownikiem związane może być więcej niż jedno konto bankowe. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.
System daje możliwość generowania deklaracji podatkowych, m.in. PIT-11, 4R, 8AR. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sodir Offline.

Funkcjonalność stacjonarnego modułu Kadry Płace poszerza innowacyjna platforma Net, dzięki której pracownik może przez Internet obsłużyć większość procesów administracyjnych. Elektroniczny dostęp personelu i menedżerów do danych kadrowo-płacowych przyspiesza przepływ informacji w firmie, ułatwiając organizację pracy i ograniczając biurokrację.

Przekłada się to na zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności operacyjnej. Pracownik z poziomu aplikacji może m.in. sprawdzać dostępny limit urlopu, złożyć wniosek urlopowy, który trafia do przełożonego, czy sprawdzić termin ważności szkoleń BHP i badań lekarskich. Przełożony z poziomu aplikacji może np. przeglądać podstawowe informacje o swoich podwładnych i zatwierdzać złożone przez nich wnioski urlopowe, które trafiają do modułu Kadry Płace w postaci nieobecności.

SEARCH
LANGs