Karty

Karty to program służący do szybkiej i dokładnej, wielostanowiskowej weryfikacji kart drogowych wg kursów, służb, linii i zadań przewozowych. Umożliwia pełną parametryczną weryfikację i rozliczenie czasu, przebiegu i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

W ramach modułu można wydzielić kilka „bloków” funkcjonalnych dopasowanych do procedur rozliczenia działalności przewozowej:

 • Weryfikacja kart (pełna, lub uproszczona tzw. „szybka”),
 • Rozliczenie czasu pracy (arkusze czasu pracy),
 • Rozliczenie paliwa i materiałów eksploatacyjnych (na zakładce bezpośredni link do programu Paliwo),
 • Rozliczenie przewozu ze zleceniodawcami,
 • Raporty (link do programu Raporty).

Rozliczenia czasu pracy, paliw i zadań przewozowych odbywa się w oparciu o zweryfikowane dane z kart drogowych będące nienaruszalnym źródłem informacji o ich realizacji. Każdy z parametrów przewozu jest rozliczany oddzielnie przez co jest możliwa dalsza edycja tych danych bez naruszania danych źródłowych i wzajemnego oddziaływania wyników rozliczeń.

Weryfikacja

 • Wybór trybu weryfikacji:
  • pełna (szczegółowa weryfikacja z możliwością edycji wszystkich danych do poziomu odcinków międzyprzystankowych),
  • szybka (uproszczona weryfikacja dla np. linii, wymaga edycji minimalnej liczby danych wg procedur przedsiębiorstwa),
 • Możliwość (opcje) weryfikacji po liniach, służbach, kursach,
 • Wielostopniowa weryfikacja – liczniki, przebiegi, czasy,
 • Wyróżnianie i edycja składników rozliczeniowych czasu i przebiegu,
 • Dodawanie zdarzeń eksploatacyjnych, dopisywanie materiałów eksploatacyjnych,
 • Edycja usterek pojazdów z ich wstępną kwalifikacją,
 • Edycja rezerw,
 • Kontrola prawidłowości zweryfikowanych danych (konfiguracja sprawdzanych konfliktów),
 • Anulowanie kart i możliwość tworzenia nowych,
 • Edycja służb, kursów,
 • Dodawanie komentarzy tekstowych,
 • Weryfikacja ciągłości liczników i ich sprawności,
 • Prace na pojeździe, bez pojazdu,
 • Podgląd danych cyfrowych z pojazdowych urządzeń rejestrujących takich jak: autokomputery, tachografy i inne rejestratory,
 • Możliwość automatycznej weryfikacji wykonania przewozu danymi z urządzeń pojazdowych,
 • Zatwierdzanie sprawności pojazdów,
 • Edycja awarii nieobsłużonych przez dyspozytorów.

Rozliczanie czasu pracy

 • Dowolnie definiowany arkusz czasu pracy, uwzględniający harmonogram pracownika, informacje z kart drogowych, informacje o rozpoczynaniu i zakończeniu pracy, rezerwy, nieobecności z różnych modułów, kalendarz,
 • Pobieranie planu pracy do rozliczenia,
 • Rozliczenia czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami Klienta, z uwzględnieniem dowolnie definiowanych czasowych składników rozliczeniowych,
 • Możliwość wielokrotnego przeliczenia arkusza,
 • Możliwość naliczenia premii,
 • Weryfikacji arkusza wg zadanych kryteriów – automatyczne wyszukiwanie danych odbiegających od właściwych o zadane wartości w układzie dziennym lub miesięcznym – szybkie wyszukiwanie błędów i ich wtórna weryfikacja,
 • Eksport do systemu płacowego danych dziennych, sum miesięcznych, harmonogramu, nieobecności, kalendarza,
 • Możliwość ręcznej edycji (korekty) danych w arkuszu,
 • Podgląd i możliwość edycji danych źródłowych z poziomu arkusza,
 • Zatwierdzanie danych blokujące ponowne przeliczanie arkusza wg danych źródłowych,
 • Wydruki konfigurowalnych arkuszy zbiorczych i pojedynczych pracowników,

Rozliczenie przewozu

 • Porównanie zaplanowanej i wykonanej pracy przewozowej pod względem przebiegów, wozokilometrów, wozogodzin, opóźnień, kursów niewykonanych i wadliwych,
 • Edycja przyczyn stracenia (niewykonania) i wadliwego wykonania kursów z rozdziałem na linie,
 • Kategoryzacja przyczyn niewykonania i wadliwego wykonania kursów,
 • Raporty do rozliczenia z Zarządem Komunikacji.
SEARCH
LANGs