Dane przedsiębiorstwa

Moduł służy do definiowania i przechowywania informacji o przedsiębiorstwie i jego strukturze, wykorzystywanych w systemie do organizacji obiegu danych i dostępu użytkowników do systemu.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • Definiowanie słowników pojęć używanych w systemie, materiałów eksploatacyjnych, zdarzeń i ich typów,
 • Tworzenie bazy zleceniodawców zewnętrznych,
 • Kontrola i limitowanie dostępu użytkowników do danych osobowych z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony tych danych.

 

Dane pojazdów

Moduł służy do definiowania i prowadzenia ewidencji danych pojazdów, mających wpływ na sposób ich planowania i dysponowania w przedsiębiorstwie.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Prowadzenie pełnej kartoteki technicznej pojazdów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do planowania przydziału do prac przewozowych, dyspozycji dobowej i ich rozliczenia,
 • Definiowane dopuszczeń dla pojazdów, oraz automatyczna informacja o konieczności ich odnowienia z konfiguracją terminu i sposobu powiadomienia o tym fakcie,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia dodatkowego pojazdów,
 • Definiowanie danych paliwowych, zbiorników, norm zużycia dla indywidualnych pojazdów oraz ich grup z możliwością identyfikacji odchyłek lub specjalnych warunków eksploatacji.

 

Dane pracowników

Moduł służy do prowadzenia ewidencji danych pracowników i konfigurowania uprawnień kart pracowniczych w zależności od systemu ich zatrudnienia i sposobu wykorzystania ich w przedsiębiorstwie

Podstawowe funkcjonalności:

 • Prowadzenie kartoteki pracowników zawierającej wszystkie dane niezbędne do planowania pracy, dyspozycji dziennej i rozliczenia czasu pracy,
 • Definiowanie parametrów określających wymiary czasów pracy pracowników, typy etatów, tryby zatrudnienia i przeciwwskazania do wybranych prac,
 • Dowolne definiowanie grup pracowników wg kryteriów takich jak wymiar etatu, kwalifikacje, preferencje do wykonywania określonych prac, itp.,
 • Prowadzenie ewidencji umów o pracę z pełną historią zatrudnienia,
 • Zarządzanie urlopami i innymi absencjami pracowników z uwzględnieniem bieżących nieobecności wprowadzanych z różnych modułów.

SEARCH
LANGs