Karty

Karty to zespół aplikacji służący do parametrycznej, wielostanowiskowej weryfikacji kart pracy kierowców pojazdów i operatorów sprzętu oraz rozliczenie czasu pracy obsługi, przebiegu i zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz rozliczenie realizacji zleceń wewnętrznych i zewnętrznych.

W ramach modułu można wydzielić kilka pod-modułów funkcjonalnych dopasowanych do procedur rozliczenia działalności przedsiębiorstwa:

 • Weryfikacja kart pracy
 • Rozliczenie czasu pracy (arkusze czasu pracy)
 • Paliwo – rozliczenie paliwa
 • Statystyka – rozliczenie pracy pojazdów i sprzętu ze zleceniodawcami
 • Faktury – program wystawiający faktury w oparciu o dane ze zweryfikowanych zleceń
 • Raporty – analityczne zestawienia dla Zarządu.

Karty – weryfikacja

 

 • Wielostopniowa weryfikacja – liczniki, przebiegi, czasy,
 • Wyróżnianie i edycja składników rozliczeniowych czasu i przebiegu,
 • Weryfikacja realizacji zleceń i rozdzielnika kosztów,
 • Edycja informacji o zdarzeniach eksploatacyjnych,
 • Edycja danych o zużytych materiałach eksploatacyjnych,
 • Edycja danych o usterkach pojazdów i maszyn z ich wstępną kwalifikacją,
 • Edycja rezerw,
 • Kontrola prawidłowości zweryfikowanych danych (konfiguracja sprawdzanych konfliktów),
 • Anulowanie kart i możliwość tworzenia nowych,
 • Edycja służb, czynności, zleceń,
 • Dodawanie komentarzy tekstowych,
 • Weryfikacja ciągłości liczników i ich sprawności,
 • Prace na pojeździe, bez pojazdu,
 • Podgląd danych cyfrowych z pojazdowych urządzeń rejestrujących (GPS, autokomputerów, tachografów – opcja, pod warunkiem udostępnienia danych przez dostawcę urządzeń),
 • Możliwość automatycznej weryfikacji wykonania przewozu danymi z urządzeń pojazdowych jak w punkcie poprzednim,
 • Zatwierdzanie sprawności pojazdów.

Karty – rozliczenie czasu pracy

 

 • Dowolnie definiowany arkusz czasu pracy, uwzględniający harmonogram pracownika, informacje z zweryfikowanych kart pracy (wykonania planu), informacje o rozpoczynaniu i zakończeniu pracy, rezerwach, nieobecnościach z różnych modułów, kalendarz, itd.,
 • Pobieranie planu pracy do rozliczenia,
 • Edycja arkuszy czasu pracy rozdzielnie dla grup kosztowych,
 • Rozliczenia czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami Klienta, z uwzględnienie dowolnie definiowanych czasowych składników rozliczeniowych,
 • Możliwość wielokrotnego przeliczenia arkusza,
 • Weryfikacji arkusza wg zadanych kryteriów – automatyczne wyszukiwanie danych odbiegających od właściwych o zadane wartości w układzie dziennym lub miesięcznym – szybkie wyszukiwanie błędów i ich wtórna weryfikacja,
 • Możliwość naliczenia premii,
 • Eksport do systemu płacowego danych dziennych, sum miesięcznych, harmonogramu, nieobecności kalendarza,
 • Możliwość ręcznej edycji (korekty) danych w arkuszu,
 • Podgląd i możliwość edycji danych źródłowych z poziomu arkusza,
 • Zatwierdzanie danych blokujące ponowne przeliczanie arkusza wg danych źródłowych,
 • Wydruki konfigurowalnych arkuszy zbiorczych i pojedynczych pracowników,
 • Raporty dla Zarządu.

Karty – rozliczenie paliwa i materiałów eksploatacyjnych

Pod-moduł do rozliczenia zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych w dowolnych przekrojach (pojazd, kierowca, oddział, zlecenie, karta pracy, itd.) w oparciu o zweryfikowane dane ze zrealizowanych przewozów i dane o tankowaniach pojazdów.

 • Automatyczny import tankowań z automatyki tankowania stacji paliw i faktur elektronicznych,
 • Definiowanie norm paliwowych na grupy pojazdów i maszyn, pojedynczych i maszyn i pojazdów, zleceń i dla zadanych okresów czasowych,
 • Edycja algorytmu obliczającego normatywne zużycie paliwa,
 • Rozliczenie pracy w km przebiegu, motogodzinach i godzinach,
 • Rozliczenie wielobakowe, wielopaliwowe,
 • Rozliczanie ogrzewania, klimatyzacji, pracy urządzeń dźwigowych, innych składników,
 • Edycja składników algorytmu rozliczeniowego,
 • Edycja algorytmu rozliczenia paliwa,
 • „Komisja przepałowa”, weryfikacja bilansu,
 • Obliczane premii za oszczędność z uwzględnieniem zadanych parametrów rozliczenia.
SEARCH
LANGs