Home » Przetargi » Postępowanie na budowę stoiska UITP 2019

Postępowanie na budowę stoiska UITP 2019

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2019

Numer ogłoszenia

16165

Status ogłoszenia

Zakończone

Protokół wyboru oferty

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono formularz ofertowy, który w pierwotnej wersji w tabeli z oświadczeniami w pozycji 3 zawierał błędne wymaganie co do zakresu doświadczenia. Skutkiem zmiany jest zmiana terminu składania ofert z 4 na 9 kwietnia i wynikająca z tego zmiana w harmonogramie projektu.

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k. poprzez dowolną z poniższych form: 
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres office@dpksystem.pl
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej,
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 16165, nie otwierać przed 5 kwietnia 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@dpksystem.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 883 315 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie indywidualnego projektu zabudowy stoiska wystawowego oraz realizacja jego zabudowy podczas wydarzenia UITP Summit 2019 w Sztokholmie wg wytycznych przekazanych od Zamawiającego oraz wytycznych i regulaminów organizatora UITP Summit 2019. Transport sprzętu elektronicznego (videowall) do zabudowy w stoisku z siedziby zamawiającego ma miejsce zabudowy stoiska. 
Udział w Konferencji i Wystawie UITP Summit 2019 w Sztokholmie Zamawiający realizuje w ramach wniosku o dotację na Projekt pt. „Rozwój potencjału eksportowego firmy DPK System sp. z o. o. sp. k. na rynkach niemieckim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.” nr naboru RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18, Osi Priorytetowej “Przedsiębiorcza Małopolska, Działania “Umiędzynarodowienie Polskiej Gospodarki” Poddziałania 3.3.2 “Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zaprojektuje, przygotuje i zamontuje na wystawie UITP Summit 2019 w Sztokholmie stoisko firmowe Zamawiającego, zapewni transport stoiska, sprzętu elektronicznego i materiałów marketingowych z siedziby Zamawiającego na wystawę w Sztokholmie

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
1. Projekt stoiska Zamawiającego, narożnego o wymiarach 5m x 5m wg wytycznych Zamawiajacego, zgodnie z regulaminem UITP,
2. Transport stoiska, sprzętu elektronicznego (videowall) i materiałów marketingowych na wystawę w Sztokholmie,
3. Zabudowę stoiska na miejscu wystawy w hali tagów na pozycji A2175,
4. Przechowanie przez okres trwania wystawy skrzyń z videowall-a
5. Demontaż i likwidację stoiska po targach,
6. Transport videowall-a i pozostałych materiałów marketingowych z targów do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowe wymagania dotyczące stoiska:
1. Stoisko narożne, otwarte z 2 stron o wymiarach 5m x 5m.
2. W tylnej narożnej części stoiska należy umieścić zaplecze o wymiarach 2,5m x 1,5m. Zaplecze musi być wyposażone w drzwi umieszczone na węższej (1,5m) ścianie. W dłuższą ścianę zaplecza musi być wbudowany videowall o wymiarze ekranu 2,06m x 1,16m. Zewnętrzna płaszczyzna ekranu musi licować z zewnętrzną powierzchnią ściany zaplecza. Videowall posiada własną ramę nośną, jego postawienie jest niezależne od konstrukcji stoiska. Przed dłuższą ścianą zaplecza, poniżej ekranu videowall-a musi być wykonany dodatkowy “stpoień” na całą szerokość zaplecza, wysoki na 0,19m (wewnątrz) i szeroki na 0,45m -stopień jest konieczny do zamaskowania łap ramy nośnej videowall-a wystających na zewnątrz ściany zaplecza.
3. Zamawiający oczkuje dodatkowego słupa lub wąskiej ściany w narożniku dwóch otwartych stron stoiska w celu umieszczenia na nich grafik reklamowych.
4. Zamawiający oczekuje zamontowania nad stoiskiem fryzów z grafikami reklamowymi.
5. Grafika. Konieczny będzie nadruk na ścianach stoiska, dodatkowym słupie i fryzach grafik wg projektu Zamawiającego, logo Zamawiającego i adresu strony internetowej Zamawiającego, w sumie do 10 m. kw. 
6. Wyposażenie stoiska. Zamawiający wymaga: 1 ławy z kanapami i 1 stolika z 4 krzesłami, lady na krawędzi stoiska z hockerem dla obsługi, dodatkowego telewizora 55 cali do prezentacji firmowych zainstalowanego na jednej ze ścian stoiska, półki o szerokości 0,45 m i długości ok 1,5 m na jednej ze ścian stoiska do zainstalowania laptopów i monitorów dla stanowiska prezentacyjnego, na zapleczu regału na materiały i malutkiego stolika do przygotowywania napojów.
Stoisko musi spełniać warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi UE.
Zamawiający wyklucza budowę stoiska z użyciem standardowych paneli wystawienniczych.
Wykonawca projektu i zabudowy stoiska jest zobligowany do przestrzegania terminów, informacji zawartych w specyfikacji technicznej i wytycznych organizatora wydarzenia UITP SUMMIT 2019.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Złożenie oferty – do 9 kwietnia 2019 r.
2. Wybór oferty – 10 kwietnia 2019 r.
3. Dostarczenie do Zamawiającego końcowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego projektu zabudowy stoiska wystawienniczego – do 15 kwietnia 2019. 
4. Zawarcie Umowy do 15 kwietnia 2019.
5. Dostarczenie na miejsce organizacji targów UITP Summit 2019 sprzętu elektronicznego oraz materiałów reklamowych Zamawiającego – przed rozpoczęciem imprezy w Sztokholmie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach UITP Summit Sztokholm. 
6. Realizacja zabudowy stoiska według zatwierdzonego projektu w miejscu organizacji wydarzenia UITP Summit 2019 w Sztokholmie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach UITP Summit Sztokholm.
7. Likwidacja stoiska po imprezie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach UITP Summit Sztokholm.
8. Zwrotne dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i niewykorzystanych materiałów marketingowych – do 15 czerwca 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie wymaga dokumentowania uprawnień. wystarczy w tym zakresie oświadczenie w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
– posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
– zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert podobne usługi do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami.
Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków oraz dołączenia do oferty co najmniej 3 referencje od firm/instytucji, dla których Oferent wykonał we wskazanym okresie usługi podobne do usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na imprezach poza granicami Polski..

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja ekonomiczna umożliwia wykonanie zlecenia Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

1. Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.
2. Oferent akceptuje warunki płatności: 40% wartości zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Umowy z terminem płatności 7 dni, pozostałe 60 % wartości zamówienia po realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru stoiska na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu usługi z terminem płatności 14 dni.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy z załącznikami, referencje
2. Wstępny projekt i wizualizacja stoiska 
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
4. Trzy listy referencyjne potwierdzające wykonanie
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących projektu stoiska oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie będą podlegały oferty spełniające wymagania zapytania, zawierające wstępny projekt stoiska zgodny z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym. 
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

DPK System Sp.z o.o. sp. komandytowa

Adres

ul. Piłsudskiego, 41 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 278 48 91

Fax

w. 202

NIP

6832080685

Numer naboru

RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18

SEARCH
LANGs