Home » O firmie » Prasa

Systemy zarządzania flotą przyczyniają się do lepszego monitoringu kosztów

Czasopismo Medinfo, marzec 2012

Oprogramowanie dla życia

Życie człowieka, który uległ wypadkowi lub nagle zachorował zależy od sprawności służb ratowniczych. Na szybkość i skuteczność działania ratowników składa się oprócz czynnika ludzkiego również jakość sprzętu, którym dysponują oraz logistyka i zarządzanie ich zespołami. Wsparcie działań logistycznych i zarządzania dyspozycją w stacji ratownictwa zapewnia system SOR – informatyczny System Obsługi Ratownictwa z modułami pozycjonowania GPS i łączności GPRS. Karetka ma dojechać na miejsce zdarzenia w jak najkrótszym czasie. Jednak, aby mogła wywiązać się ze swojego zadania konieczne są sprawna komunikacja i łączność. To dyspozytor przyjmuje zawiadomienie o zdarzeniu, bezpośrednio lub z Centrum Powiadamiania Ratowniczego. To dyspozytor musi w każdym momencie wiedzieć gdzie znajdują się wszystkie zespoły i który z nich jest właściwy i gotowy do interwencji w danej sytuacji. Dyspozytor musi najszybciej jak to możliwe skutecznie przekazać do wybranego zespołu zlecenie ratownicze i nadzorować jego realizację. Panowanie nad pracą wszystkich zespołów jest możliwe przy wsparciu nowoczesnej technologii i łączności.

Wymogi NFZ

W zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 marca 2011 roku dotyczacym warunków zawierania umów na prowadzenie ratownictwa medycznego zawarty jest punkt mówiący o tym, że przy przetargu na świadczenie usług ratowniczych ocenie podlega posiadanie Systemu Wspomagania Dowodzenia SWD obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w danej jednostce. Za system taki można uzyskać dodatkowe punkty przy staraniu o finansowanie. Według zarządzenia prezesa NFZ, posiadany system wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego musi zapewniać: rejestrację i zarządzanie zgłoszeniami oraz wyjazdami, z możliwością przekazywania zlecenia wyjazdu drogą elektroniczną do ambulansu oraz do miejsca stacjonowania; ciągły monitoring pozycji geograficznych na podkładzie mapowym, na każdym stanowisku dyspozytorskim oraz przekazywanie statusów realizacji zleceń obrazujących etap ich realizacji drogą elektroniczną z ambulansu do stanowiska dyspozytorskiego.

DKP System

Firma DPK System od 1996 roku specjalizuje się w projektowaniu, dostawie i wdrożeniach transportowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przewozami.

– Podstawowym zadaniem naszego systemu SOR Software jest wsparcie pracy obsługi Stacji Ratownictwa, aby usługi medyczne zostały zrealizowane sprawnie i bezpiecznie, a obciążenie pracami administracyjnymi i ewidencyjnymi zredukowane do niezbędnego minimum – mówi Jacek Kołaczek, zastępca dyrektora firmy DPK System.

W ratownictwie, podobnie jak w innych sektorach trzeba uwzględnić dni wolne przed i między służbą, przepracowane godziny nadliczbowe oraz indywidualne, branżowe normy dotyczące czasu pracy. Nasz system umożliwia automatyczne, optymalne zaplanowanie pracy w dowolnym, dłuższym okresie rozliczeniowym tak, aby harmonogram był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa – mówi Jacek Kołaczek.

Sercem systemu jest dyspozytornia – system pozwala dyspozytorowi panować w czasie rzeczywistym nad wszystkimi zespołami i prowadzonymi akcjami ratunkowymi i przewozami. Praca zaczyna się od momentu automatycznego logowania ratowników, lekarzy i kierowców w pojazdach w miejscach wyczekiwania – dyspozytor od razu ma na pulpicie informacje o gotowości zespołów do pracy na całym swoim terenie. Wszelkie braki system zgłasza automatycznie informując obsługę o konieczności ingerencji w plan i uzupełnienia lub podmiany pracowników w zespole, podobnie rzecz się ma w stosunku do pojazdów.

Stanowisko dyspozytorskie wyposażone jest w 2 lub 3 monitory, dyspozytor widzi „on line” pozycje karetek na mapie wraz z informacją o ich aktualnym stanie, na drugim monitorze ma okno główne zarządzania zespołami, na kolejnym monitorze może mieć dodatkowe okna informacyjne. Dzięki temu dyspozytor może jednym spojrzeniem oceniać sytuację i reagować natychmiast na wszystkie zdarzenia. Podczas pracy system podpowiada najlepsze rozwiązania przy edycji zespołów i zleceń. Zintegrowanie edycji zleceń z modułem mapowym umożliwia podpowiedzi z wyszukiwarki przy edycji adresu zdarzenia i identyfikację współrzędnych GPS tego miejsca – zlecenie przekazane do karetki z takimi danymi umożliwia kierowcy automatyczną nawigację do celu. Interaktywna wymiana informacji o statusie realizacji zleceń daje dyspozytorowi stałą wiedzę nie tylko o pozycji zespołu, ale również o jego aktualnym zaangażowaniu i potencjalnej możliwości dalszego wykorzystania do kolejnych zgłoszeń. W efekcie system ułatwia i przyspiesza proces decyzyjny, skraca czas przygotowania wyjazdu i przekazywania informacji, co pozwala zaoszczędzić cenne sekundy i minuty, które mogą uratować komuś życie. Każde działanie w systemie jest ewidencjonowane z czasem jego wykonania, dzięki temu system zapewnia możliwość kontroli prawidłowości działań każdego uczestnika procesu, sprawdzanie i raportowanie czasów reakcji, dojazdu i trwania akcji ratunkowej.

Łączność

System SOR Software jest przygotowany do elektronicznej integracji z systemem Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). System CPR wdrażany obecnie w Polsce zakłada centralne zgłaszanie wszystkich zdarzeń w jednym dla regionu centralnym punkcie, zlokalizowanym najczęściej w straży pożarnej, za pomocą numeru telefonu 112. Dyspozytor CPR kwalifikuje przyjęte zlecenie dla właściwej służby – Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia i przesyła zlecenie do właściwego dysponenta. Zlecenie przesłane do Pogotowia Ratunkowego jest automatycznie wczytywane do systemu SWD SOR Software, dyspozytor stacji jest powiadamiany alarmem o otrzymaniu nowego zgłoszenia. Po weryfikacji zlecenie przydziela do właściwego zespołu ratowniczego, dalej postępowanie jest już standardowe. Dzięki narzędziom łączności sieciowej zlecenie jest przekierowywane od CPR do zespołu praktycznie w czasie rzeczywistym, opóźnienia sięgają jedynie kilkunastu sekund. System SWD umożliwia przekazanie informacji o zleceniu na tablet w karetce, na którym wyświetlają się dane dotyczące zlecenia i lokalizacji zdarzenia, a sygnał dźwiękowy alarmuje zespół o nowym zadaniu. Po przyjęciu zlecenia kierowca ma możliwość przełączenia tabletu w tryb mapowy i otrzymuje gotową instrukcje dojazdu jak w standardowej nawigacji.

Jest to nowa jakość w wymianie informacji miedzy dyspozytornią a zespołami ratowniczymi. Po scentralizowaniu punktów CPR i coraz większym oddaleniu dyspozytorni od terenu działania zespołów medycznych oraz w warunkach nieznajomości terenu przez kierowców ambulansów jest to najbardziej sprawne rozwiązanie, skracające poważnie czas do otrzymania zgłoszenia do momentu dotarcia na miejsce zespołu medycznego. Najważniejszy w pracy Pogotowia Ratunkowego jest czas oraz szybka łączność między osobą przyjmującą zlecenie, a najbliższą wolną karetką, która może do tego miejsca dojechać.

Nie może to być jednak na obecnym poziomie rozwoju techniki jedyny kanał łączności, bo na przykład w warunkach górskich, czy też w razie awarii łączy GPRS, system wymaga wspomagania radiowego.

Po zakończeniu służby ratownicy potwierdzają zlecenia. Dane osobowe można uzupełnić później. W trakcie wykonywania pracy następuje wymiana informacji między zespołem ratowniczym, a dyspozytorem. Stąd wiadomo, jakie czynności zostały podjęte, co wykonano, a czego nie przeprowadzono. Ta ewidencja to z jednej strony zabezpieczenie pacjenta, bo chroni go przed zaniechaniem, z drugiej ratownika i lekarza, bo w razie śmierci osoby poszkodowanej w wypadku może udowodnić, że wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo. Tym bardziej, że według wymogów NFZ, specjalistyczne ambulanse powinny mieć na wyposażeniu szereg urządzeń wspomagających proces ratowania życia.

Dodatkowe funkcjonalności systemu

Po powrocie do bazy ratownik lub osoba z administracji uzupełnia informacje o komplet danych wymaganych przez NFZ. System posiada wbudowane procedury automatycznie weryfikujące formalna poprawność i kompletność zlecenia oraz automatycznie wprowadza kody umów i czynności wynikające z zaimportowanych wcześniej umów z NFZ, odciążając ratowników od czynności administracyjnych i eliminując błędy. Moduł wymiany danych z NFZ automatyzuje proces raportowania pracy. System posiada dodatkowo opcje rozliczenia pojazdów z przebiegu i zużycia materiałów eksploatacyjnych, rozliczenia czasu pracy załóg i rozliczenia ze zleceniodawcami innymi niż NFZ.

SEARCH
LANGs